Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy został powołany 19 września 1951 roku, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Cech Rzemiosł Różnych był jednym z czterech utworzonych wtedy cechów branżowych i zrzeszał on rzemieślników działających na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu, w branżach: budowlanej, drzewnej, spożywczej, poligraficzno-papierniczej, wyrobu galanterii, przemysłowej oraz usługowej.

23 grudnia 1954 roku Wojewódzka Rada Narodowa podjęła decyzję o przejęciu przez Cech wszystkich branż. W tym okresie Cech wprowadził się do nowo wybudowanego Domu Rzemiosła, przy ul. Piotrowskiego 11. W niecały rok póżniej, 7 grudnia 1955 r., na wniosek Izby Rzemieślniczej wprowadzono kolejną reorganizację, w wyniku której Cech Rzemiosł Różnych stał się jednym z 5 cechów branżowych - zrzeszał rzemieślników z branż: poligraficzno-papierniczej, spożywczej, przemysłowej oraz usługowej. Zarząd Cechu utworzył wtedy 5 sekcji branżowych: fryzjerów, fotografików, cukierników, piekarzy, szczotkarzy - a w późniejszym czasie dodatkowo sekcje wytwórców galanterii i zabawek oraz introligatorską.

W latach 1961-65 nastąpił znaczny rozwój działalności rzemieślniczej, m.in. na skutek aktu prawnego dotyczącego zwolnień od podatków dla nowo uruchamianych zakładów rzemieślniczych. Decyzją władz państwowych przynależność do cechów była wtedy obligatoryjna. W związku ze wzrostem ilości Członków Cechu utworzono następujące sekcje:

 • fryzjerską
 • komunalną
 • chemiczną
 • zabawkarsko-galanteryjną
 • papierniczą
 • maglowania
 • wulkanizacyjną
 • szczotkarską
 • fotograficzną
 • przemysłową
 • kominiarską
 • sprzątania wnętrz

Duże zmiany nastąpiły w 1989 r., ponieważ wprowadzono dobrowolność przynależności do cechów. Pewna część Członków zrezygnowała z przynależności do Cechu, zapisało się natomiast wielu nowych rzemieślników, korzystających z udogodnień w procedurach tworzenia nowych zakładów.


Obecnie w branży rzemieślniczej, podobnie jak i w wielu innych, występują rozmaite trudności powodujące zmniejszanie się ilości funkcjonujących zakładów rzemieślniczych. Zauważalny jest fakt, iż znaczący kapitał państwa powstaje w wyniku działalności rzemieślniczej i dzieje się tak w większości państw. Wiemy, że rzemiosło wielokrotnie już przetrwało ciężkie chwile, więc i teraz zadbamy o to, by przetrwały wieloletnie tradycje, rzetelność, kunszt i wypracowane przez naszych ojców dobre imię. Rzemieślnik będzie dalej kojarzyć się wszystkim jako człowiek rzetelny, uczciwy i sumienny, który przede wszystkim wywiązuje się z powierzonego mu zadania zanim pomyśli o zapłacie.

Na zakończenie pragniemy przypomnieć (w kolejności chronologicznej) nazwiska Kolegów, którzy od 1951 roku sprawowali funkcje Starszych Cechu:

1. Kwiryn Kamiński - fryzjer
2. Stanisław Sajdak - mechanik maszyn biurowych
3. Edmund Chmielewski - introligator
4. Stefan Górecki - fryzjer
5. Zbigniew Bigoński - piekarz
6. Zbigniew Małecki - fotograf
7. Jan Stoppel - fryzjer
8. Mirosław Łataś - fotograf